Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát veszti Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelt.

2.§

Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

Varga Richárd     Árpásné Schlenk Judit
polgármester                jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. január 29-én

Árpásné Schlenk Judit
jegyző


Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet indokolása

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között rendeletet alkot.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése előírja, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Bejelentések alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével járó füst közegészségügyi kockázatot jelent, ezért a képviselő-testület a levegő-és egészségvédelem érdekében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeleteteket hatályon kívül helyezi. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy ha jogszabály (így önkormányzati rendelet) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ezen központi jogszabályi rendelkezés értelmében, miután az avar és kerti hulladék égetését szabályozó helyi önkormányzati rendelet hatályát veszti, Nógrád településen a központi jogszabály lesz érvényes, azaz Nógrádon a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

2.§-hoz

A rendelet hatályba lépése 2020. március 1.
Az elfogadástól a hatályba lépésig terjedő időben a lakosság részére a rendelet megismerését biztosítottuk, tehát elegendő felkészülési idő állt rendelkezésre.