Avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos anyagok

3/2020. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezésének véleményezéséről az alábbiak szerint dönt:

A rendelettervezetet közzé kell tenni a település honlapján 2020. február 3-tól február 14-ig. A véleményezésre nyitva álló idő 2020. február 3. 12 órától 2020. február 14. 12 óráig.

A fenti időszakban bárki írásban – postai, vagy elektronikus úton (hivatal@phnograd.hu) e-mail címre történő megküldéssel, illetve az önkormányzatnál lévő gyűjtődobozba történő bedobással – nyilváníthatja ki véleményét.

A testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon, illetve a beérkezett javaslatokat a legközelebbi ülésen ismertesse a képviselőkkel.

Határidő: azonnal és következő testületi ülés
Felelős: jegyző

Előterjesztés és előzetes hatástanulmány

Tisztelt Képviselő-testület!

Nógrád Község Önkormányzata az Avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendeletét 7/2012. (IV. 24.)-én hozta meg. Ebben a rendeletben az előzőhöz képest már csökkentésre került az engedélyezett égetés intervalluma. A 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelettel az került pontosításra, hogy a helyi rendelet Nógrád község belterületére terjed ki.

Dr. Kovács István háziorvos már az előző évben is kérte a rendelet eltörlését annak érdekében, hogy belterületen egyáltalán ne lehessen avar- és kerti hulladékot égetni.

Kezdeményezését azzal indokolta, hogy a településen biztosított tavasztól őszig a zöld hulladék háztól való elszállítása, valamint mindenkinek lehetősége van az ingatlanon belüli komposztálásra.

Fentiek alapján a zöld hulladék ártalmatlanítására több lehetőség is van, nincs szükség az égetésre. A háziorvos a képviselők és a lakosság részére tájékoztatókat bocsájtott rendelkezésre, melyből kitűnik, hogy az égetés az egészségre káros hatással van és ennek megtiltása közegészségügyi szempontból indokolható.

A képviselő-testület 2019. december 10-én megtartott ülésén olyan határozatot fogadott el, hogy készüljön rendelettervezet az Avar-és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelet meghozatala esetén nincs helyi szabályozás. Ennek alapján az országos tűzvédelmi szabályzat lép életbe, amely úgy rendelkezik, hogy belterületen mindennemű égetés tilos.

Ennek alapján készült el a rendelettervezet, amelyet társadalmi vitára kell bocsájtani és ezt követően lép hatályba.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

  • Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet értelmében hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. Társadalmi szempontból pozitív hatásokat hordoz a rendelet hatályon kívül helyezése, mivel belterületen az égetés megszűnése hozzájárul a környezet védelméhez, a levegő tisztaságához, az egészségre káros légszennyezettség csökkentéséhez.
  • A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs.
  •  A rendelet-tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs.
  • Környezeti hatás: A rendelet-tervezetben foglaltak szerint hatályon kívül helyezett rendelet eredményeként várhatóan csökken a település légszennyezettsége.
  • Egészségi hatás: a rendelet hatályon kívül helyezésének célja a környezeti és egészségi következmények  meggátolása
  •  A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az             adminisztratív terheket nem befolyásolja.
  • A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását elsősorban az egészséges környezethez való jog, mint alapjog érvényesülése indokolja. A környezeti értékek védelme érdekében indokolt a magasabb szintű központi jogszabálynál megengedőbb helyi szabályozás hatályon kívül helyezése
  •  A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben a jogalkotás elmarad, a lakosság számára továbbra is biztosított lesz az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a településen, így nem érvényesülnének az önkormányzat környezetvédelmi és egészségügyi törekvései.
  • A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet megalkotása nem érinti a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Nógrád, 2020. január 21.

Varga Richárd
polgármester

1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet és indokolása

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelet.

2.§ Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

Varga Richárd Árpásné Schlenk Judit
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. …..……-én.

Árpásné Schlenk Judit jegyző

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet indokolása

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között rendeletet alkot.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése előírja, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Bejelentések alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével járó füst közegészségügyi kockázatot jelent, ezért a képviselő-testület a levegő-és egészségvédelem érdekében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeleteteket hatályon kívül helyezi. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy ha jogszabály (így önkormányzati rendelet) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ezen központi jogszabályi rendelkezés értelmében, miután az avar és kerti hulladék égetését szabályozó helyi önkormányzati rendelet hatályát veszti, Nógrád településen a központi jogszabály lesz érvényes, azaz Nógrádon a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

2.§-hoz

A rendelet tervezett hatályba lépése:           2020. március 1.